Over KIK

Over KIK

Reproductierecht van foto's


Het gebruik van foto's die direct werden gedownload via BALaT of besteld bij het KIK, is aan volgende bepalingen onderworpen:

 

1. Privé-gebruik (vb. onuitgegeven thesis)

Voor elke foto de formule "© KIK-IRPA, Brussel" vermelden.

 

2. Publicatie met educatieve en/of wetenschappelijke doeleinden (publicatie zonder commerciële inslag)

Toelating tot reproductie aanvragen. Vrijstelling van reproductierechten kan verleend worden op basis van het educatief en/of wetenschappelijk karakter.

Voor elke foto de formule "© KIK-IRPA, Brussel" vermelden. Indien men een foto van het KIK op een website plaatst, moet vanuit deze formule een link worden gemaakt naar www.kikirpa.be.

Binnen de 30 dagen na uitgave een gratis bewijsexemplaar bezorgen in elke taal van de publicatie (uitgezonderd voor tentoonstellingspanelen en websites).


3. Commercieel gebruik

Toelating tot reproductie aanvragen. Een reproductierecht van 30,00 EUR per gereproduceerde foto moet betaald worden na ontvangst van de factuur.

Voor elke foto de formule "© KIK-IRPA, Brussel" vermelden. Indien men een foto van het KIK op een website plaatst, moet vanuit deze formule een link worden gemaakt naar www.kikirpa.be.

Binnen de 30 dagen na uitgave een gratis bewijsexemplaar bezorgen in elke taal van de publicatie (uitgezonderd voor tentoonstellingspanelen en websites).

 

Opgelet! Voor foto's van kunstwerken dient soms een aanvraag tot reproductie gericht te worden aan de instelling of persoon die het auteursrecht bezit. Tot 70 jaar na de dood van de kunstenaar is dergelijke aanvraag verplicht. Op de website van het KIK geven we dit bij de desbetreffende foto's steeds aan door het vermelden van copyright en de naam van de rechthebbende(n), indien dit ons gemeld werd. In bepaalde gevallen (bij sommige eigenaars) is voor de publicatie van een foto een speciale toelating nodig. 


Voor verdere inlichtingen: copyright @ kikirpa.be