Uw privacy

Bescherming van de persoonsgegevens

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) hecht veel belang aan het respect voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Concreet betekent dit onder meer dat:

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor directe marketing doeleinden zullen worden aangewend.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren.
  • Het KIK zich ertoe verbindt de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Een meer gedetailleerde uitleg vindt u in de privacyverklaring die beschikbaar is op de federale portaalsite.

Lees meer op de Belgium.be website...