Ga verder naar de inhoud

Reglement publieksstemming en wedstrijd Erfgoed Challenge 2022

Artikel 1 – Organisator van de Stemming en de Wedstrijd

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, afgekort “KIK”, gevestigd te Jubelpark 1 in 1000 Brussel, België (hierna genoemd de “Organisator”) organiseert een publieksstemming genaamd “Erfgoed Challenge 2022” (hierna genoemd de “Stemming”). Deze Stemming wordt gekoppeld aan een wedstrijd, waarbij de Deelnemers aan de Stemming een prijs kunnen winnen (hierna genoemd de “Wedstrijd”).

Deelname aan deze Stemming en Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement (hierna genoemd het “Reglement”). Het Reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Stemming en de Wedstrijd. Iedere Deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder beperking te hebben aanvaard.

Het Reglement is te allen tijde consulteerbaar via: https://www.kikirpa.be/nl/reglement-publieksstemming-en-wedstrijd-erfgoed-challenge-2022

Deelname aan de Stemming en de Wedstrijd is vrij en zonder aankoopverplichting.

Artikel 2 – Publieksstemming Erfgoed Challenge 2022

Het KIK heeft een lijst samengesteld met zes geselecteerde erfgoedobjecten voor de Erfgoed Challenge 2022. Aan de hand van een publieksstemming zal aan één erfgoedobject de Publieksprijs worden toegekend, d.i. het erfgoedobject dat in totaal de meeste stemmen behaalde. De Organisator kent een korting toe ter waarde van 5.000 euro op de conservatie- en/of restauratiebehandeling van het erfgoedobject dat de Publieksprijs wint.

Daarnaast zal een commissie uit de zes geselecteerde erfgoedobjecten voor de Erfgoed Challenge 2022 één algemeen winnend object aanduiden. De commissie bestaat uit Baron Frans van Daele, de heer Christophe Deborsu, mevrouw Hanan Challouki, mevrouw Muriel Verbeeck, de heer Michel Moortgat, de heer Jannie Haek en wordt voorgezeten door de Algemeen Directeur a.i. van het KIK, mevrouw Hilde De Clercq. De commissie houdt rekening met o.a. de volgende criteria:

 1. de resultaten van de publieksstemming;
 2. het bovenlokaal belang van het erfgoedobject;
 3. de hoogdringendheid van een conservatie- en/of restauratiebehandeling.

De beslissing van de commissie is bindend en onherroepelijk en kan niet worden aangevochten.

Voor het erfgoedobject dat door de commissie als hoofdwinnaar wordt aangeduid zal de Organisator, in nauwe samenwerking met de eigenaar(s) en/of beheerder(s), een jaar lang fondsen werven voor een conservatie- en/of restauratiebehandeling van het betreffende erfgoedobject.

Artikel 3 – Toegang tot de Stemming en de Wedstrijd

3.1. De deelname staat open voor iedere natuurlijke persoon die bij aanvang van de Wedstrijd gedomicilieerd is in België (hierna de “Deelnemer”)

3.2. Minderjarigen kunnen deelnemen aan de Stemming en de Wedstrijd, mits zij over een geldige toestemming van een ouder of voogd beschikken. De Organisator kan deze toestemming steeds opvragen en bij gebreke aan geldige toestemming zal de uitgebrachte stem ongeldig zijn.

3.3. Uitgesloten van de Wedstrijd zijn de personeelsleden en aangestelden van de Organisator, en elke andere persoon die direct of indirect aan de organisatie of uitvoering van de Stemming en Wedstrijd heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij hen inwonen.

Artikel 4 – Voorwaarden tot stemming

4.1. Deelname aan de Stemming kan enkel via de stemwebsite van het KIK en via Facebook. Andere manieren van stemmen, via andere kanalen (bv. Via e-mail) tellen niet. Hiervoor geldt een uitzondering op 11 oktober 2022, tussen 10 uur en 18 uur, dan mag er schriftelijk gestemd worden aan de hand van een stemformulier uitgereikt door de Organisator. De stem is enkel geledigd indien het stemformulier volledig en correct is ingevuld en in de daarvoor bestemde stembus is ingediend. Iedereen met een geldig e-mailadres kan één enkele stem uitbrengen. Meervoudige deelname van eenzelfde persoon door middel van verschillende elektronische adressen, door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan.

4.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om de stemming of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de stemmingsvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

4.3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de Organisator. De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen en de Organisator behoudt het recht om in te grijpen in georkestreerde acties die de stemuitslag beïnvloeden. Deelnemers die hiervan gebruik maken kunnen uitgesloten worden van deelname aan de wedstrijd.

Artikel 5 – Prijs

5.1. Bij de Stemming kunnen de Deelnemers ook volgende schiftingsvraag beantwoorden: "Hoeveel individuele bezoekers telt de website van het KIK tussen 11 oktober 2022 om 10 uur en 27 november 2022 om 23.59 uur?". Alle Deelnemers die op het erfgoedobject gestemd hebben dat door de commissie uiteindelijk als hoofdwinnaar aangeduid is, maken kans om een “eeuwig geldend toegangsticket” voor het museum of de plaats waar het winnende erfgoedobject zich bevindt, te winnen. Dit toegangsticket is honderd jaar geldig en kan door de winnaar onbeperkt doorgegeven worden aan een andere persoon. Het toegangsticket wordt echter telkens op naam van één persoon gezet en kan dus niet door verschillende personen tegelijk gebruikt worden.

5.2. De winnaar van de onder artikel 5.1. vermelde prijs is de Deelnemer die (i) op het winnende erfgoedobject gestemd heeft en (ii) de schiftingsvraag correct beantwoord heeft of het correcte antwoord het dichtst benaderd heeft.

5.3. De Organisator neemt contact op met de winnaar. Indien de winnaar niet reageert binnen een termijn van veertien dagen na toewijzing van de prijs, behoudt de Organisator zich het recht voor een andere winnaar aan te duiden. In dat geval verliest de oorspronkelijke winnaar zijn recht op de prijs, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Enkel de winnaar wordt gecontacteerd.

5.4. De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk en kan niet worden aangevochten.

Artikel 6 – Duur van de Stemming en de Wedstrijd

De Stemming en de Wedstrijd vinden plaats vanaf dinsdag 11 oktober 2022 om 10.00 u tot en met zondag 27 november 2022 om 23.59 u.

De winnende erfgoedobjecten worden uiterlijk bekendgemaakt in de loop van de maand februari van het jaar 2023. De winnaar van de onder artikel 5.1. vermelde prijs wordt uiterlijk zeven dagen na bekendmaking van het winnende erfgoedobject bekendgemaakt.

Artikel 7 – Bedrog of manipulatie

Alle methodes van vervalsing of bedrog zullen leiden tot de intrekking van de deelname aan de Wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor de onder artikel 5 vermelde prijs niet uit te reiken in geval van bedrog of misbruik of in geval van schending van onderhavig Reglement, zonder dat de Deelnemer een aanspraak van welke aard ook kan laten gelden ten opzichte van de Organisator. Elke Deelnemer die niet aan deze regels voldoet, kan zonder verwittiging uitgesloten worden uit de Wedstrijd.

Artikel 8 – Contact met de Organisator

Over deze Wedstrijd mag in geen geval briefwisseling worden gevoerd, met uitzondering van:

 • de contactopname voor de validatie en toekenning van de prijs via e-mail.
 • een schriftelijke aanvraag van het Reglement, vergezeld van een geadresseerde en gefrankeerde envelop die wordt verstuurd naar het volgende adres: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), Jubelpark 1, 1000 Brussel, België.

Artikel 9 – Verwerking van Persoonsgegevens

9.1. Bij de registratie en deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee. De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Privacyrichtlijn” of “GDPR”).

9.2. Bij deelname aan de Wedstrijd geven de Deelnemers hun toestemming tot het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens en tot het ontvangen van berichten van de Organisator. Alle persoonsgegevens die in het kader van de Wedstrijd worden verzameld zullen enkel door de Organisator gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat onder huidig artikel. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

9.3. Door de checkbox aan te klikken waarin vermeld wordt: “Ik heb de privacy policy van KIK/IRPA gelezen en ik ga hiermee akkoord.”, verklaart u dat u inderdaad deze Privacy Policy gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik wordt begrepen als een voortgezette toestemming. De gegevens worden bewaard tot 5 jaar na het laatste klantencontact. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is de Organisator, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, gevestigd te Jubelpark 1 in 1000 Brussel, België.

9.4. Als u uw telefoonnummer opgeeft kan het KIK u telefonisch contacteren om u te informeren over hoe u de missie van het KIK en het erfgoed in België kan steunen. Bij het opgeven van uw telefoonnummer verklaart u dat u akkoord bent om per telefoon uitgenodigd te worden om onze projecten eenmalig of duurzaam te steunen. Dat is uiteraard volledig vrijblijvend.

9.5. Bij het inschrijven voor de Wedstrijd verwerkt de Organisator volgende gegevens:

 1. Voornaam
 2. Naam
 3. Adres
 4. Geboortedatum
 5. Emailadres
 6. Telefoon
 7. Erfgoedobject waarop gestemd werd tijdens de wedstrijd
 8. Taal
 9. Bron van stemmen

De gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemer in contact te treden met betrekking tot de deelname en om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen. De gegevens worden daarnaast verwerkt m.o.o. het klantenbeheer en het uitvoeren van marktstudies.

9.6. Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting van zijn of haar gegevens. Dit recht kan worden uitgevoerd door een brief te richten aan de Organisator met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. Indien de Deelnemer de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn/haar gegevens vraagt voor het einde van de Wedstrijd, zodat de Organisator hem/haar niet meer kan contacteren, kan de deelname ongeldig worden verklaard en verliest de Deelnemer het recht op enige prijs.

Indien een Deelnemer klachten zou hebben in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt de Deelnemer verzocht om contact op te nemen met de Organisator. Als er toch geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kan de Deelnemer een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs, zoals bijvoorbeeld voor schade uit ongeval of diefstal naar aanleiding van de gewonnen prijs.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil, de Wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 11 – Klachten

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig Reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de Wedstrijd, naar Jubelpark 1, 1000 Brussel, België. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden.

Artikel 12 - Geschillen

Huidig Reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel