Ga verder naar de inhoud

Reglement publieksstemming & wedstrijd Erfgoed Challenge 2021

Artikel 1 – Organisator van de Stemming en de Wedstrijd

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, afgekort “KIK”, gevestigd te Jubelpark 1 in 1000 Brussel, België, organiseert in samenwerking met BONKA CIRCUS NV, gevestigd te Sluisstraat 79 bus 0301, 3000 Leuven, België, (hierna samen genoemd de “Organisatoren”) een publieksstemming genaamd “Erfgoed Challenge 2021” (hierna genoemd de “Stemming”). Deze Stemming wordt gekoppeld aan een wedstrijd, waarbij de Deelnemers aan de Stemming een prijs kunnen winnen (hierna genoemd de “Wedstrijd”).

Deelname aan deze Stemming en Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement (hierna genoemd het “Reglement”). Het Reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Stemming en de Wedstrijd. Iedere Deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder beperking te hebben aanvaard.

Het Reglement is te allen tijde consulteerbaar via: https://www.kikirpa.be/nl/wedstrijdreglement-stemmen-erfgoed-challenge-2021?lang=nl

Deelname aan de Stemming en de Wedstrijd is vrij en zonder aankoopverplichting.

Artikel 2 – Publieksstemming Erfgoed Challenge 202

Het KIK heeft een lijst samengesteld met verschillende geselecteerde erfgoedobjecten voor de Erfgoedchallenge 2021. Aan de hand van een publieksstemming zal per gewest (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest) één favoriet, d.i. het erfgoedobject dat per gewest de meeste stemmen behaalde, verkozen worden.

Vervolgens zal de commissie uit de drie gewestelijk winnende objecten één algemeen winnend object aanduiden. De commissie bestaat uit baron Frans van Daele, de heer Christophe Deborsu, mevrouw Hanan Challouki, mevrouw Hadja Lahbib, de heer Michel Moortgat, de heer Jannie en wordt voorgezeten door de Algemeen Directeur van het KIK. De commissie duidt het winnende erfgoedobject aan rekening houdend met volgende criteria:

 1. Urgentie
 2. Bovenlokaal belang
 3. Uitvoeringstermijn
 4. Innovatie
 5. Lokale gedragenheid

Deze is in lijn met haar officiële opdracht, raadpleegbaar op website, https://www.kikirpa.be/nl/missie-en-visie. De beslissing van de commissie is bindend en onherroepelijk en kan niet worden aangevochten.

Artikel 3 – Toegang tot de Stemming en de Wedstrijd

3.1. De deelname staat open voor iedere natuurlijke persoon die bij aanvang van de Wedstrijd gedomicilieerd is in België (hierna de “Deelnemer”)

3.2. Minderjarigen kunnen deelnemen aan de Stemming en de Wedstrijd, mits zij over een geldige toestemming van een ouder of voogd beschikken. De Organisator kan deze toestemming steeds opvragen en bij gebreke aan geldige toestemming zal de uitgebrachte stem ongeldig zijn.

3.3. Uitgesloten zijn de personeelsleden en aangestelden van de Organisator, en elke andere persoon die direct of indirect aan de organisatie of uitvoering van de Stemming en Wedstrijd heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij hen inwonen.

Artikel 4 – Voorwaarden tot stemming

4.1. Deelname aan de Stemming kan enkel via de stemwebsite van het KIK en via Facebook. Andere manieren van stemmen, via andere kanalen (bv. Via e-mail) tellen niet. Hiervoor geldt een uitzondering op 20 oktober 2021, tussen 10.00 en 18.00, dan mag er schriftelijk gestemd worden aan de hand van een stemformulier uitgereikt door de Organisatoren. De stem is enkel geledigd indien het stemformulier volledig en correct is ingevuld en in de daarvoor bestemde stembus is ingediend. Iedereen met een geldig e-mailadres kan één enkele stem uitbrengen. Meervoudige deelname van eenzelfde persoon door middel van verschillende elektronische adressen, door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan.

4.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om de stemming of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de stemmingsvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

4.3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de Organisator. De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen en de Organisatoren behouden het recht om in te grijpen in georkestreerde acties die de stemuitslag beïnvloeden. Deelnemers die hiervan gebruik maken kunnen uitgesloten worden van deelname aan de wedstrijd.

Artikel 5 – Prijs

5.1. Bij de Stemming kunnen de Deelnemers ook volgende schiftingsvraag beantwoorden: Hoeveel mensen zullen in totaal hun stem uitbrengen tussen 20 oktober tot 21 november, 23.59u? Alle Deelnemers die op het erfgoedobject gestemd hebben dat door de commissie uiteindelijk als algemeen winnende object werd aangeduid, maken kans om een “eeuwigdurend toegangsticket” voor het museum of de plaats waar het winnende erfgoedobject zich bevindt, te winnen. Dit toegangsticket is honderd jaar geldig en kan door de winnaar onbeperkt doorgegeven worden aan een ander persoon. Het toegangsticket wordt echter telkens op naam van één persoon gezet en kan niet door verschillende personen tegelijk gebruikt worden.

5.2. De winnaar van de onder artikel 5.1. vermelde prijs is de Deelnemer die (i) op het winnende erfgoedobject gestemd heeft en (ii) de schiftingsvraag correct beantwoord heeft of het correcte antwoord het dichtst benaderd heeft.

5.3. De Organisator neemt contact op met de winnaar. Indien de winnaar niet reageert binnen een termijn van veertien dagen na toewijzing van de prijs, behoudt de Organisator zich het recht voor een andere winnaar aan te duiden. In dat geval verliest de oorspronkelijke winnaar zijn recht op de prijs, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding..

Enkel de winnaar wordt gecontacteerd.

5.4. De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk en kan niet worden aangevochten.

Artikel 6 – Duur van de Stemming en de Wedstrijd

De Stemming en de Wedstrijd vinden plaats vanaf woensdag 20 oktober 2021 om 10.00 u tot en met zondag 21 november om 23.59 u.

Het winnende erfgoedobject wordt op 2 december 2021 bekendgemaakt. De winnaar van de onder artikel 5 vermelde prijs wordt uiterlijk drie (3) weken na bekendmaking van het winnende erfgoedobject bekendgemaakt.

Artikel 8 – Bedrog of manipulatie

Alle methodes van vervalsing of bedrog zullen leiden tot de intrekking van de deelname aan de Wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor de onder artikel 5 vermelde prijs niet uit te reiken in geval van bedrog of misbruik of in geval van schending van onderhavig Reglement, zonder dat de Deelnemer een aanspraak van welke aard ook kan laten gelden ten opzichte van de Organisator. Elke Deelnemer die niet aan deze regels voldoet, kan zonder verwittiging uitgesloten worden uit de Wedstrijd.

Artikel 9 – Contact met de Organisator

Over deze Wedstrijd mag in geen geval briefwisseling worden gevoerd, met uitzondering van:

 • de contactopname voor de validatie en toekenning van de prijs via email.
 • een schriftelijke aanvraag van het Reglement, vergezeld van een geadresseerde en gefrankeerde envelop die wordt verstuurd naar het volgende adres: Bonka Circus NV, Sluisstraat 79 bus 03.01, 3000 Leuven

Artikel 10 – Verwerking van Persoonsgegevens

10.1. Bij de registratie en deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee. De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Privacyrichtlijn” of “GDPR”).

10.2. Bij deelname aan de Wedstrijd geven de Deelnemers hun toestemming tot het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens en tot het ontvangen van berichten van de Organisator. Alle persoonsgegevens die in het kader van de Wedstrijd worden verzameld zullen enkel door de Organisator gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat onder huidig artikel. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Door de checkbox aan te klikken waarin vermeld wordt: “Ik heb de privacy policy van KIK/IRPA gelezen en ik ga hiermee akkoord.”, verklaart u dat u inderdaad deze Privacy Policy gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik wordt begrepen als een voortgezette toestemming. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

10.3. Door de checkbox aan te klikken waarin vermeld wordt: “Ik heb de privacy policy van KIK/IRPA gelezen en ik ga hiermee akkoord.”, verklaart u dat u inderdaad deze Privacy Policy gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik wordt begrepen als een voortgezette toestemming. De gegevens worden bewaard tot 5 jaar na het laatste klantencontact. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is de Organisator, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, gevestigd te Jubelpark 1 in 1000 Brussel, België.

10.4. Bij het inschrijven voor de Wedstrijd verwerkt de Organisator volgende gegevens:

 1. Voornaam
 2. Naam
 3. Adres
 4. Geboortedatum
 5. Emailadres
 6. Telefoon
 7. Erfgoed waarop gestemd werd tijdens de wedstrijd.
 8. Taal
 9. Bron van stemmen

Indien een Deelnemer klachten zou hebben in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt de Deelnemer verzocht om contact op te nemen met de Organisator. Als er toch geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kan de Deelnemer een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

De gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemer in contact te treden met betrekking tot de deelname en om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen. De gegevens worden daarnaast verwerkt m.o.o. het klantenbeheer en het uitvoeren van marktstudies.

10.5. Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting van zijn of haar gegevens. Dit recht kan worden uitgevoerd door een brief te richten aan de Organisator met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. Indien de Deelnemer de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn/haar gegevens vraagt voor het einde van de Wedstrijd, zodat de Organisator hem/haar niet meer kan contacteren, kan de deelname ongeldig worden verklaard en verliest de Deelnemer het recht op enige prijs.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs, zoals bijvoorbeeld voor schade uit ongeval of diefstal naar aanleiding van de gewonnen prijs.

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil, de Wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 12 – Klachten

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig Reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de Wedstrijd, naar Jubelpark 1, 1000 Brussel, België. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden.

Artikel 13 - Geschillen

Huidig Reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel